About

ENG

I completed my postgraduate studies in the field of free visual arts at the Academy of Arts in Banska Bystrica at the Department of Graphic Arts in the studio of doc. Robert Brun, akad. mal. in 2011. I spent part of my studies on a residency at Akademia Sztuk Pieknych, Wrocław.  Since 2015 I have been working at the Department of Art Education at the Faculty of Education of Comenius University in Bratislava as an assistant professor. I provide courses focusing on intermedia, visual communication, computer graphics and graphic design. I actively publish academic articles and researches related to the application of new media in education.

My art work is based on derivation of forms and overlaps of new media such as GPS art, generated image, manipulated photography, computer graphics. I create site-specific installations in the form of projections on appropriated objects. In my art projects I am focusing on themes of collective identity, nationalism, as well as themes of personal history and post-apocalyptic visions and changes of environment and forms of life into inanimate – digital forms and structures. My art works are part solo and group exhibitions at home and abroad. I am based in Bratislava, Slovakia.

SVK

V roku 2011 som ukončila postgraduálne štúdium v odbore voľné výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre grafiky v ateliéri doc. Roba Brun, akad. mal. v roku 2011. Časť môjho štúdiá som strávila na stáži na Akademii Sztuk Pieknych, Wrocław. Od roku 2015 pôsobím na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent kde zabezpečujem predmety so zameraním na intermédiá, vizuálnu komunikáciu, počítačovú́ grafiku a grafický dizajn. Aktívne publikujem vedecké články týkajúce sa aplikácií nových médii do výučby.

Vo svojej tvorbe pracujem s formami a presahmi nových médií ako GPS art, generovaný obraz, manipulovaná fotografia, počítačová grafika, tvorím site-specific inštalácie vo forme projekcií na apropriované objekty. Vo svojich projektoch sa dlhodobo venujem témam kolektívnej identity, nacionalizmu, ale aj témam osobnej histórie a postapokalyptickým víziám a zmenám foriem života a prostredia na neživé — digitálne formy a štruktúry. Svoje diela aktívne prezentujem v rámci samostatných aj skupinových výstav doma i v zahraničí.

Žijem a tvorím v Bratislave.

Anabela Sládek