Kneeler

SVK

Meditatívna videoinštalácia Kľačadlo bola prvýkrát verejne prezentovaná na pôde Nitrianskej galérie v roku 2009.  “Formálne kombinuje objekt kostolného kľačadla, určeného na modlitbu a introspekciu, a projekciu pôdorysov koncentračných táborov. Obrazy týchto foucaultovských heterotópií („nemiest“) pôsobia ako grafické matrice a nesú význam pamäťových stôp. Autorka ich rekonštruovala podľa spomienkových dokumen- tov a náčrtov väzňov, ako aj dôstojníkov SS, čím orálnu históriu transformovala do obrazov vizuálnej pamäte. Súčasťou objektu kľačadla je aj modlitebná knižka, ktorej stránky sú však biele a teda metaforicky i fakticky vyprázdnené. Dielo vytvára autorský model Pamätníka holokaustu, pričom kriticky akcentuje tému kolektívnej viny aj individuálneho svedomia mlčiacich veriacich.”

ENG

Meditative video installation called The Kneeler was first publicly presented at the Nitra Gallery in 2009. “It formally combines the object of a church kneeler, designated for prayer and introspection with the projection of concentration camps plans. Images of these Foucault heterotopias („utopias“) look like graphic grids bringing along the meaning of memory traces. The author reconstructed them on the basis of memorial documentation and sketches made by prisoners, as well as SS officers whereby she transformed the oral history into the images of visual memory. The object of the kneeler includes a prayer book, whose pages are white and thus metaphorically and actually emptied. The work produces the author’s model of Holocaust Memorial, while it critically accentuates the topic of collective guilt as well as the individual conscience of silent believers.”

Vrbanová Nina, A JE TU ZAS?/ LOOK WHAT IS BACK, Slovenský štát v súčasnom umení / The Slovak State in Contemporary Art, 2016 – 2017, Kunsthalle Bratislava

TITLEKneelerSVK TITLEKľačadloYEAR2009MEDIUMprojection, objectVENUEsolo exhibition Adventure Game, Nitra Gallery, Bunker (2009); solo exhibition Limes Gallery Komarno (2011); A JE TU ZAS?/ LOOK WHAT IS BACK, Slovenský štát v súčasnom umení / The Slovak State in Contemporary Art, Kunsthalle SK (2016-2017)