ReDesign

SVK

Projekt ReDesign pozostáva z piatich veľkoformátových digitálnych tlačí. Dielo predstavuje tzv. súkromnú genealógiu ako Priamu ženskú líniu mojich štyroch generácií predkov počnúc spomienkou na rodinný fotoalbum. Termín ReDesign nechápem aproiri v súčasnom chápaní užitej formy dizajnu, ale ako transformáciu konvenčnej obrazovej formy. Ide o špecifický zásah spracovania do vlastných koreňov, prostredníctvom vzájomného prekrývania, hybridizácie portrétov vlastných ženských predkov, ako je štúdium súkromnej psychológie a menšej formy rodinnej kolektívnej identity. Žiadna z vytvorených mutácií, ktoré boli portrétované, reálne neexistovala.

ENG

Project ReDesign  consists of the fifth large-format digital prints. The work is the creation of so-called private genealogy. Direct female line of my four generations ancestors starting with the commemoration of the family photo album. ReDesign term is not used in the current understanding of design, but as a transformation of the conventional image form. It is a specific treatment intervention into the own roots, through the mutual overlap, hybridization of portraits of women’s own ancestors, such as studying private psychology and smaller form of family collective identity. None of the created mutations, which were portrayed, have realistically existed.

Anabela Sládek

SERIESReDesignTITLEReDesign #1, ReDesign #2, ReDesign #3, ReDesign #4, ReDesign #5, ReDesign #6YEAR2010MEDIUMdigital printsTECHNIQUEactionVENUEStretoslovenská galéria v Banskej Bystrici (2011), solo exhibition Limes Gallery, Military Church in Komarno (2011) NOTATIONpart of the dissertation work "Collective Identity"