Liquid Space / Untitled

SVK

Projekt Tekutý priestor je realizáciou súboru diel, ktoré vizuálne a obsahovo dokumentujú prerod jedného konkrétneho priestoru -dedinského pohostinstva na osobný priestor. Je to forma „boja“ s  pôvodným autentickým alter-egom, ktoré naďalej prebýva v spomienkach obyvateľov obce, a ktoré naďalej “presakuje” cez už opravené steny. Dôležitý je pre mňa ideový posun zachytávajúci širší kontext vzťahov k priestoru, ktorý bol kedysi obľúbeným verejným miestom rurálnej society a dnes dostáva kontúry intímnejšej osobnej lokality. V procese tvorby zrkadlím môj ambivalentný vzťah k priestoru, ktorý popri stavebnej rekonštrukcii prechádza zároeň  procesom môjho privlastnenia-apropriácie.

Zároveň sa jedná o vizuálne skúmanie individuálneho pocitu naplnenia sna o priestore, bývaní a tvorení. Pre viacerých z nás je dobré bývanie stále utopickou túžbou, o naplnenie ktorej sa snažíme celý život. Sen, ktorý súčasne prepája viaceré komunity. Následkom môžu byť často vo výsledku vtipné a zároveň závažné riešenia, ktoré vznikajú dôsledkom šetrenia. Príkladom sú stratégie „sám sebe architektom”, či svojpomocná stavba realizovaná metódou pokus-omyl.

Untitled, je séria video projekcií,  ktorá dokumentuje „tekutosť“ priestoru ako aj jeho uchopenie a premenu v procese rekonštrukcie. Presakujúce detaily škaredosti sú v opozite so svetelnými dispozíciami, ktoré sa ani v prerobenom priestore nemenia. Autorka do scén pridáva 3D objekty zrkadliace dvojakosť priestoru.

ENG

“Liquid space” is the realization of collection of art works that are visually and contentually describing the transformation of actual real space – building of former village pub – into the private space. It is the form of contest with authentic alter-ego form the past that is still somehow residing in the memories of locals and that is still “leaking” throughout the reconstructed walls of the building. The focus is on the shifting that is incorporating the wider context of all the relations concerning the described space that used to be the beloved public place of rural society and nowadays it has evolved into private intimate location. My works are reflecting my ambivalent feeling for the space that is simultaneously undergoing processes of reconstruction and appropriation from my side.

My works are visually exploring the fulfilment of the dreams and desires for the space as a place for living, dwelling and creating. For many people the concept of owning a property for living and dwelling is still utopic desire that is out of their reach. This can be described as an unrealistic dream for many communities. In order to follow that dream limited by the budget, one has to deal with many burdens of serious/unserious decisions regarding the reconstruction processes that were realized DIY – for example “became an architect of your own home” and so called “An Attempt – Fail method”.

Untitled is series of video projections that are documenting the liquidity of the space in the process of ongoing reconstruction. Leaking details of ugliness are in opposite with the luminous disposition that were not inflicted by the reconstruction process. Author is adding the 3D object that are reflecting the ambivalence of selected space.

Anabela Sládek

SERIESLiquid Space / UntitledTITLEUntitled #1 – #8YEAR2021MEDIUMvideoTECHNIQUE 3D renderNOTATION„Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“