In Sleep – Selfportrait

SVK

Kontext diela In Sleep
V projekte In Sleep pracujem s metódou 3D skenu, ktorá sa v súčasnosti používa hlavne pri tvorbe augmentovanej reality (AR). Spočíva v 3D rekonštrukcii snímaného povrchu formou tzv. bodového mraku (point cloud), čo je nezoradené pole bodov v 3D priestore. Každý zosnímaný bod má polohu XYZ, farbu a vektor označujúci orientáciu bodu. Metóda umožňuje zobrazenie objektov v 3D zobrazení. Vlastnosti bodového mračna a následná postprodukcia v 3D programe mi umožňujú modifikáciu obrazu, s cieľom podporiť efemérnosť zobrazovaného výjavu.
Práca ma viacero rovín. Portrét je zámerne snímaný ako odliatok tváre, ktorého rub je viditeľný prostredníctvom rotácie. Percipient tak môže nahliadnuť pod povrch akoby dovnútra môjho snového procesu. Zároveň video-loop funguje aj ako známy optoklam „Hollow-Mask illusion“, ktorý dokazuje našu dominanciu konvexného vnímania tvárí nad konklávnym, čo je dané našou vizuálnou zaujatosťou pri vnímaní známeho objektu. Iluzívnosť fragmentového zobrazenia podporujem názovom – In Sleep/V spánku. Keďže sme zvyknutí na proces vzniku autoportrétu, ktorý umožňujú klasické médiá ako zachytenie podobizne autorom v bdelom stave, vedome kalkulujem aj s prípadnými otázkami publika v súvislosti s možnou virtuálnou fabuláciou a interpretáciou zachyteného stavu snenia. Jednou z odpovedí môže byť aj skutočnosť, že osobne pre mňa dielo z istého uhla súvisí so súčasnou dobou neistoty a obsahuje postoj zámerného „autorského“ odpútania sa od reality.

Anabela Sládek

SERIESIn SleepTITLEIn Sleep – SelfportraitYEAR2020MEDIUMDigital Prints; Video LoopTECHNIQUE3D Scan, Blender, 3D renderVENUETienále portrétu, Liptovská galériaNOTATIONPresented as 3D model projection