Slovak Imagine Matrix

SVK

Slovak Imagine Matrix (2011) je interdisciplinárny projekt, realizovaný pomocou najnovších tracking gps technológií pre určenie trasy fyzickej i simulovanej kresby v priestore vo forme výstupu gps drawing. Základom je aplikácia formy zástupného symbolu Slovenského štátu – obrysu štátnych hraníc, do urbanistických štruktúr slovenských miest. Pomocou geolokalizačného a grafického softvéru určujem a zakresľujem vhodnú trasu v mape. Obrys mapy Slovenska pretváram reálnou chôdzou na trasu. Samotnú cestu sa pritom snažím vyberať čo najpresnejšie. Podkladová matrica, ale prechádza skrz pevné prekážky, ako budovy, nedostupné priemyselné parky, vodné toky, súkromné pozemky, slepé ulice a nelogické obchádzky. Preto sa zdá takmer nemožné, nakresliť konkrétny obrys v teréne slovenského mesta. Výsledné GPS-grafiky nie sú identické, naopak len evokujú naozajstné hranice. Výsledkom projektu je súbor fyzických i ideových matríc ponúknutých na komparáciu.

ENG

Slovak Imagine Matrix (2011) is the conception of an interdisciplinary project, which calculates with using the latest GPS technology for the use of natural and simulated drawings in space in the form of output GPS drawing. The basis of application forms is the Slovak state placeholder – the outline of the state border, in urban structures of Slovak cities. With geolocalisation and graphics software I determine and plot an appropriate route on the map. I transform map contours of Slovakia with real walking on the route. I try to select the actual path as accurate as possible. Underlying matrix passes through solid barriers such as buildings, inaccessible industrial parks, waterways, private land, dead-end streets and illogical detours. Therefore, it seems almost impossible to draw the outline of a specific field of Slovak town. The resulting GPS-drawings are not identical, while only evoke a real border. The project results in a set of physical and ideological matrices offered for comparison.

SERIESSlovak Imagine MatrixTITLESlovak Imagine MatrixSVK TITLESlovenský imaginárny mierYEAR2011MEDIUMvideo, digital printsTECHNIQUEGPS ART, Trace. Google Maps